SEM - 6 BA / B.COM / BSC online UNIVERSITY exam પરીપત્ર (દરેક વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટી દ્વારા આપેલ તારીખ 15/08/2020 ને 11:59 am સમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત( હિતાવહ) છે)

  • Home -
  • SEM - 6 BA / B.COM / BSC online UNIVERSITY exam પરીપત્ર (દરેક વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટી દ્વારા આપેલ તારીખ 15/08/2020 ને 11:59 am સમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત( હિતાવહ) છે)

SEM - 6 BA / B.COM / BSC online UNIVERSITY exam પરીપત્ર (દરેક વિદ્યાર્થીએ યુનિવર્સિટી દ્વારા આપેલ તારીખ 15/08/2020 ને 11:59 am સમય મર્યાદામાં રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું ફરજિયાત( હિતાવહ) છે)