આદર્શ નર્સિંગ કોલેજ, ધાનેરા માં પ્રવેશ શરું થઇ ગયા છે...

  • Home -
  • આદર્શ નર્સિંગ કોલેજ, ધાનેરા માં પ્રવેશ શરું થઇ ગયા છે...

આદર્શ નર્સિંગ કોલેજ, ધાનેરા માં પ્રવેશ શરું થઇ ગયા છે...

આદર્શ નર્સિંગ કોલેજ, ધાનેરા માં પ્રવેશ શરું થઇ ગયા છે. આપના ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે આજે જ સંપર્ક કરો. ગુજરાત સરકારશ્રી, ગુજરાત નર્સિંગ કાઉન્સિલ તથા ઇન્ડિયન નર્સિંગ કાઉન્સિલ દ્વારા માન્યતા પ્રાપ્ત સ્વનિર્ભર સંસ્થા માં એડમિશન ઓપન - ૨૦૨૨/૨૦૨૩ આદર્શ નર્સિંગ કોલેજ, ધાનેરા માં ચાલુ કરેલ છે...